DZIAŁANIA SŁUŻBY ZDROWIA

Posted by Posted on3 lutego, 2010 Comments0

Dużo trudniej byłoby zbadać, w jakim stopniu owe działania wpływają na samą o- światę, sprawiedliwość czy zdrowie. Chcieli­byśmy na przykład wiedzieć, jaki wpływ wy­wierają działania służby zdrowia na poziom zdrowia ludzi objętych rozmaitymi systemami opieki zdrowotnej, o ile czują się lepiej pa­cjenci w wyniku takich czy innych przedsię­wzięć organizacyjnych, jaka jest ekonomika da­nego działania w stosunku do działania alter­natywnego, jaka adekwatność danego działa­nia do zapotrzebowania na nie. Takich badań nie ma prawie wcale.Wśród publikacji medycznych poczesne miejsce zajmują prace usiłujące wykazać wpływ służby zdrowia na te składowe zdrowia, które traktuje się jako ogólnie przyjęte empi­ryczne wskaźniki stanu zdrowia ludności. Jed­nym z takich wskaźników jest przeciętna dłu­gość trwania życia.

Category

Leave a Comment