DODANIE INFORMACJI

Posted by Posted on29 lipca, 2008 Comments0

Należy dodać, że infor­macje o zmianach temperatury otoczenia lub temperatury wewnętrznej osiągają także części ośrodkowego układu nerwowego, kierujące za­chowaniem się ustroju, i wywołują odpowiednie reakcje, np. poszuki­wanie cienia, skłonność do ograniczenia aktywności ruchowej w go­rącym środowisku i in. Zarysowany wyżej schemat działania mechanizmu termoregulacji in­formuje tylko o jego najbardziej zasadniczych ogniwach, w sposób nie­zbędny do zrozumienia fizjologicznego podłoża stosunku: człowiek—wa­runki termiczne środowiska.Około jednej do dwu piątych całej powierzchni Ziemi zajmują pu­stynie. W ciągu ostatnich dziesiątków lat wzrasta zainteresowanie nimi jako terenami bogatymi w złoża ropy naftowej, czasem w inne zasoby mineralne.

Category

Leave a Comment