CHOROBA

Posted by Posted on20 lipca, 2015 Comments0

Złe zdrowie, czyli choroba, jest pojęciem złożonym. Można wyróżnić co najmniej trzy jego znaczenia, trzy „choroby”: chorobę biolo­giczną, chorobę psychologiczną i chorobę spo­łeczną !. Każde z tych pojęć obejmuje inną klasę zjawisk; bada się je za pomocą kategorii właściwych — kolejno — naukom medycznym, psychologii i socjologii. Wyników tych badań nie można po prostu podsumować dla uzyska­nia jakiegoś całościowego obrazu.Choroba w pierwszym znaczeniu stanowi tradycyjny obszar działalności lekarzy. Ozna­cza ona zmianę patologiczną organizmu, która może być albo następstwem załamania się jego struktury anatomicznej, albo rezultatem zaata­kowania przez jeden organizm (inp. przez drob­noustrój chorobotwórczy) drugiego organizmu gospodarza, czyli człowieka, co ma dla niego dające się przewidzieć negatywne skutki.

Category

Leave a Comment