SPOJRZENIE NA SYTUACJĘ

Posted by Posted on22 lipca, 2015 Comments0

Cho­dziło mi bowiem specjalnie o przedstawienie stosunków panujących w kraju, gdzie pewne ujemne cechy technologii naukowo-medycz- nej są najbardziej wyraźne, a równocześ­nie najbardziej uświadomione. Autorzy ame­rykańscy oglądają tę sytuację od wewnątrz, uczestniczą w niej osobiście i są bezpośredni­mi świadkami procesów stanowiących główną treść niniejszej książki. Z drugiej strony, zaawansowana technika oferuje jedyne w swoim rodzaju materiały statystyczne, ob­razujące w długim przebiegu czasowym występowanie chorób i zgonów w roz­maitych grupach ludności całego kraju. Takich statystyk nie ma w innych kra­jach. W Europie kontekst społeczny choroby i śmierci jest nieco inny lub zupełnie inny. Starałam się wykazać te odrębności raczej przez ogólne tendencje — głównie w oparciu o    różnice, jakie do tej sytuacji wnosi państwo­wa służba zdrowia w Wielkiej Brytanii i soc­jalistyczna służba zdrowia w Polsce, o ile po­zwalają na to nasze dane.

Category

Leave a Comment