ZMIANY NIEKTÓRYCH CZYNNIKÓW

Posted by Posted on12 lutego, 2009 Comments0

Mieszkaniec Tybetu może pracować przy tak niskim ciśnieniu atmo­sferycznym, które mieszkańca Europy przyprawiłoby o utratę przytom­ności, itd. Dzięki adaptacji człowiek może zatem przystosować się do warunków, których uprzednio nie tolerował. Obraz czynników środo­wiska i życia niezbędnych dla organizmu człowieka nie ma więc cha­rakteru absolutnego. Zmiany niektórych czynników środowiska i życia wywierają jednak na ustrój szczególnie głęboki wpływ, stawiając człowieka narażonego na ich działanie w warunki krańcowe. Sposoby przystosowania się ustro­ju do takich warunków, granice ich tolerancji i mechanizmy, dzięki któ­rym można tę tolerancję zwiększać.

Category

Leave a Comment