WARUNKI PRACY ZAWODOWEJ

Posted by Posted on28 stycznia, 2009 Comments0

Warun­ki współczesnej pracy zawodowej rodzą z kolei wiele zagadnień zwią­zanych z krańcowymi obciążeniami psychicznymi, należałoby więc omó­wić problem wpływu emocji na ustrój (zarówno negatywnych, jak pozytywnych), problem monotonii, zmęczenia fizycznego i psychicz­nego, znużenia, problem skutków ograniczenia czasu poświęconego na sen i zmian w dobowej rytmice aktywności. Loty na samolotach odrzu­towych i loty kosmiczne wysuwają zagadnienie wpływu przeciążeń i nie­ważkości, zmian natężenia pola elektromagnetycznego i in. Ubocznym „produktem” postępu technicznego są nowe zagrożenia ustroju — wzrost stężenia toksycznych substancji w atmosferze, wodach i glebie, wzrost narażenia na promieniowanie jonizujące, zagrożenie wpływami wibracji hałasu itd. Do zakończenia tej listy jeszcze daleko.

Category

Leave a Comment