ZGONY WŚRÓD NIEMOWLĄT

Posted by Posted on28 maja, 2012 Comments0

Ogólnie biorąc, zgony niemo­wląt są najczęstsze w najwcześniejszym okre­sie życia. Z obliczenia wykonanego na podsta­wie „Rocznika Demograficznego” z r. 1978 wynika, że w roku 1977 było w Polsce 16 309 zgonów niemowląt; z tego 18,4% zgonów na­stąpiło w ciągu pierwszych 24 godzin, 27,7% w ciągu następnych 6 dni, 16,4% — w ciągu następnych 3 tygodni pierwszego miesiąca, 30,2% — w pozostałych 5 miesiącach pier­wszego półrocza i tylko 7,3% w ciągu następ­nych 6 miesięcy życia. Na pierwszy miesiąc życia przypadało 62,5% ogółu zgonów, a na­stępne 11 miesięcy — 37,5%.W la­tach 1939—1960 umieralność niemowląt w Szko­cji spadła we wszystkich klasach społecznych. Tempo spadku było w nich podobne i w rezul­tacie odstępy między poszczególnymi klasami; niemal nie uległy zmianie.

Category

Leave a Comment