ZDOLNOŚĆ DO ŻYCIA I PRACY

Posted by Posted on22 grudnia, 2008 Comments0

Zdolność człowieka do życia i pracy w krańcowych warunkach ter­micznych środowiska zależy zarówno od sprawności mechanizmów fizjo­logicznych ustroju, regulujących jego temperaturę wewnętrzną w zim­nym i gorącym otoczeniu, jak i od umiejętności wytwarzania i kon­trolowania mikroklimatu bezpośrednio otaczającego ustrój. Rola obu tych czynników nie jest jednak identyczna w odniesieniu do wpływów wysokiej i niskiej temperatury otoczenia*. Adaptacja fizjologiczna decy­duje w większym stopniu o przeżyciu w gorącym środowisku niż w zim­nym otoczeniu, w którym większą rolę odgrywa „izolacja technologicz­na” (ubiór, pomieszczenia mieszkalne itd.). Różnice te są wynikiem działania praw fizycznych. Ciepło jest nie­ustannie wytwarzane przez ustrój i dla utrzymania stałej temperatury wewnętrznej ciała, zarówno w gorącym, jak i zimnym otoczeniu, musi istnieć ciągły odpływ ciepła do otoczenia.

Category

Leave a Comment