Z UPŁYWEM CZASU

Posted by Posted on8 października, 2011 Comments0

Lecz w miarę upływu czasu w publikacjach zaczęło pojawiać się określenie „utopia” w od­niesieniu do omawianej definicji zdrowia. Pierwsi użyli go badacze o nastawieniu empi­rycznym, którzy chcieli zrobić praktyczny użytek z tej definicji i napotkali trudności. Aby można było zastosować pojęcie zdrowia w badaniach epidemiologicznych, trzeba je było najpierw wyrazić w jakichś kategoriach ilościowych. Tymczasem przyjęta definicja uniemożliwiała to. Inni twierdzili, że wpraw­dzie definicja zdrowia inie ma niie wspólnego z rzeczywistością, ale rola takich niewymier­nych wizji w życiu społecznym jest doniosła. Podobnie „jak na przykład urbanistyka kieru­je się wizją idealnego miasta, tak medycyna powinna się kierować wizją idealnego zdrowia, gdyż wyraża ona sens całej jej działalności.

Category

Leave a Comment