WZROST WSPÓŁCZYNNIKÓW ZGONÓW

Posted by Posted on11 sierpnia, 2015 Comments0

Na przykład wzrost współczynników zgonów z powodu chorób serca w drugiej połowie XX wieku jest zjawiskiem występującym we wszy­stkich krajach uprzemysłowionych; wiąże się on ze wzrostem udziału grup starszych wie­kiem wśród ogółu ludności, zjawiskiem także charakterystycznym dla wszystkich tych kra­jów. Wszędzie tam wpływ medycyny na zdro­wie ludności przejawia się najwyraźniej w przesunięciu przyczyn zgonów z chorób zakaź­nych, pasożytniczych i z niedoboru pokarmo­wego na choroby przewlekłe, powodujące ogra­niczenie sprawności. I wszędzie, we wszyst­kich krajach uprzemysłowionych systemy świadczeń medycznych stosunkowo dobrze ra­dzą sobie z chorobą ostrą, a znacznie gorzej z chorobą przewlekłą i jej skutkami.

Category

Leave a Comment