WYRAŹNE RÓŻNICE

Posted by Posted on13 stycznia, 2013 Comments0

Nieco słabsze, ale wciąż wyraź­ne różnice utrzymują się także wtedy, kiedy z pola obserwacji zostają usunięte wpływy śro­dowiskowe. Udowodniono to w interesującym badaniu dwóch zakonów katolickich — męskie­go i żeńskiego; styl życia w obu tych zakonach był bardzo podobny. Nie umiemy wyjaśnić te­go zjawiska; w każdym razie komponent bio­logiczny w rozróżniku „płeć” jest wyraźny.Ludzie pozostający w związ­ku małżeńskim, zarówno mężczyźni, jak i ko­biety^ wykazują we wszystkich trzech „star­szych grupach wieku znacznie niższe współ­czynniki zgonów niż osoby owdowiałe, a prze­de wszystkim niż osoby, które nigdy nie wstą­piły w związek małżeński .Przyczyny tego zjawska nie są znane. Ist­nieje szereg hipotez, np. że ludzie pozostający w związku małżeńskim prowadzą uporządko­wany tryb życia, że ich bliskie stosunki z in­nymi ludźmi przeciwdziałają stresowi.

Category

Leave a Comment