WSPÓŁCZYNNIKI UMIERALNOŚCI

Posted by Posted on17 kwietnia, 2013 Comments0

Mierniki te dają ogólny obraz zgonów na określonym terenie w określonym czasie, a łącznie ze współczynnikiem urodzeń infor­mują o dynamice wzrostu ludności. Znaczniej­sze różnice we współczynnikach umieralności ogólnej odzwierciedlają prawdopodobnie rze­czywiste różnice w zakresie umieralności za­chodzące między populacjami. Nie nadają się jednak do celów porównawczych, gdyż nie uwzględniają wieku, płci, miejsca zamieszkania, stanu cywilnego i szeregu innych czynników, które również wpływają na „zgony ogółem”.Współczynniki umieralności swoistej są bardziej precyzyjne niż współczynniki ogólnej umieralności. Na przykład jeśli w populacji znajduje się wysoki odsetek ludzi 70-letnich, to współczynnik ogólnej umieralności w tej populacji będzie wyższy niż w populacji z wysokim odsetkiem ludzi 20-letnich, nawet jeśli ryzyko zgonu poszczególnych jednostek w poszczególnych grupach wieku jest identy­czne.

Category

Leave a Comment