WIEK

Posted by Posted on11 stycznia, 2014 Comments0

Wiek wyraźnie różnicuje choroby, na jakie zapadają poszczególni ludzie. Młodzi najczęściej zapadają na choroby ostre, o wy­raźnym początku i przebiegu, dające krótko­trwałe ograniczenie sprawności. Natomiast w starszych grupach wieku częstsze są choro­by przewlekłe, ciągnące się latami, dające długotrwałe lub trwałe ograniczenie spraw­ności.  Rysunek 1 przedstawia zapadalność ludności amerykańskiej na choroby ostre w określo­nym roku według wieku. Widać, że najwyż­sza zapadalność występuje w najmłodszych grupach, po czym gwałtownie spada mniei więcej do 20 roku życia. W następnych latach dalej się obniża (chociaż znacznie łagodniej, szczególnie około 60 roku życia) i u najstar­szych ludzi jest najniższa.

Category

Leave a Comment