SPLOT CZYNNIKÓW

Posted by Posted on14 grudnia, 2012 Comments0

Chodzi tu o   splot czynników genetycznych, ekonomicz­nych, społecznych i kulturowych, warunkują­cych kondycję i zachowanie jednostki znacz­nie dłużej, niż trwa ich bezpośrednie oddzia­ływanie — np. nieodpowiednie mieszkanie czy niewłaściwe odżywianie. W każdym razie za­równo w krajach wysoko uprzemysłowionych, jak w krajach biedniejszych, szanse dłuższe­go lub krótszego życia danego człowieka są związane z miejscem, jakie zajmuje w struknych: jak widać, w roku 1900 około 40% zgo­nów było spowodowanych jedenastoma choro­bami zakaźnymi, 16% — trzema grupami cho­rób przewlekłych: chorobami serca, rakiem, udarem mózgowym, 4% — wypadkami, a 37% innymi chorobami. W roku 1973 te same jedenaście chorób zakaźnych spowodowało tyl­ko 6% zgonów, zaś wymienione trzy grupy chorób przewlekłych, obecnie nazywane „głów­nymi zabójcami.’.’ (main killers) — prawie 60%.

Category

Leave a Comment