RZECZYWISTOŚĆ EGZYSTENCJALNA

Posted by Posted on4 października, 2015 Comments0

Choroba jest obok śmierci główną rzeczywis­tością egzystencjalną. Choroby są przyczynami śmierci, kalectwa i inwalidztwa. Mogą powo­dować ból, który czasem jest nie do wytrzy­mania; wówczas śmierć wydaje się lepsza niż życie w chorobie.Truizmem jest twierdzenie, że choroba i śmierć to zjawiska biologiczne. Chociaż nie­zaprzeczalny jest ich komponent biologiczny, to badanie współczynników choroby i śmierci nieuchronnie prowadzi do wniosku, że należy je traktować także jako zjawiska społeczne. Choroba i śmierć są zjawiskami biologiczno- -społecznymi, które socjologowie pomagają ba­dać i rozumieć. Chorobę i śmierć będziemy rozważać tutaj w płaszczyźnie demografii, socjologii i epide­miologii społecznej.

Category

Leave a Comment