PRZYTOCZONE DANE

Posted by Posted on2 stycznia, 2014 Comments0

Wydaje się, że przytoczone dane świadczą o  rzeczywistych różnicach między mężczyzna­mi i kobietami w kwestii choroby. Należy jed­nak odnotować, że istnieją pewne kontro­wersje na ten temat. Niektórzy uważają, że obserwowane różnice odzwierciedlają skłonność kobiet do zgłaszania w wywiadzie większej liczby chorób, objawów chorobo­wych itp.Pozycja społeczno-ekonomiczna. Znany jest fakt, że pozycja społeczno-ekonomiczna (o- kreślana m.in. rocznym dochodem rodziny) jest czynnikiem silnie różnicującym rozmieszcze­nie chorób w społeczeństwie. Im wyższa po­zycja społeczno-ekonomiczna, tym większa zapadalność na choroby ostre i tym niższa chorobowość przewlekła. Wraz ze wzrostem dochodów spadają (standaryzowane na wiek) odsetki osób z ograniczeniem sprawności.

Category

Leave a Comment