ORIENTACJA INŻYNIERYJNA

Posted by Posted on8 października, 2010 Comments0

Owe węzłowe sprawy można rozważać w dwóch płaszczyznach: jednostkowej i gru­powej (zbiorowości). Odpowiadają one dwóm systemom opieki zdrowotnej: opiece nad in­dywidualnym pacjentem (świadczenia placó­wek lecznictwa) i opiece nad zbiorowością (świadczenia medycyny zapobiegawczej, zdro­wia publicznego). Tok rozumowania przyjmu­jemy następujący: 1) współczesną medycynę charakteryzuje orientacja „inżynieryjna”; 2) przyniosła ona ogromne osiągnięcia; 3) rów­nocześnie zdominowała działania medyczne tak dalece, że nie rozwinęły się w dostatecz­nym stopniu inne orientacje, równie ważne, coraz ważniejsze we współczesnym świecie: w skali jednostkowej — podstawowa opieka zdrowotna; w skali grupowej — ekologiczne podejście do interakcji człowieka ze środowis­kiem.

Category

Leave a Comment