NAJWIĘKSZE ZNACZENIE

Posted by Posted on12 sierpnia, 2011 Comments0

Z roz­maitych badań prowadzonych w wielu krajach wynika, że ten rodzaj pacjentów zajmuje le­karzowi lecznictwa otwartego około połowy czasu pracy przeznaczonego na wszystkich pacjentów. Największe znaczenie — zarówno teoretycz­ne, jak empiryczne i praktyczne — miało stwierdzenie, że nie jest możliwe określenie zdrowia jako pojęcia abstrakcyjnego, w ode­rwaniu od konkretnych warunków. Kryteria zdrowia są historyczne, zmieniają się wraz z sytuacją społeczną, warunkami środowisko­wymi, z normami i zwyczajami określonych zbiorowości społecznych. Są też zależne od dą­żeń i wartości, jakie kierują życiem ludzi. W związku z tym ocena zdrowia i choroby zmie­nia się w zależności od jednostki, gdyż jest uwarunkowana bardzo indywidualnymi po-i trzebami subiektywnymi i reakcjami. Słowa „zdrowie” i „choroba”

Category

Leave a Comment