ELIMINACJA POSTACI CHOROBY

Posted by Posted on13 sierpnia, 2013 Comments0

Wyeliminowanie epidemicznej postaci duru wysypkowego; 3) Opanowanie błonicy — liczby zachorowań na błonicę się­gały ponad czterdzieści tysięcy rocznie, a licz­by zgonów ponad trzy tysiące rocznie w la­tach 1950—1955, a w ostatnich latach (1970— —1975) rejestruje się zaledwie kilka lub kil­kanaście sporadycznych przypadków w ciągu roku; 4) Opanowanie poliomyelitis — choroby, która w latach 1951—1959 powodowała co ro- ku od 1100 do 6090 zachorowań, pozostawia­jąc w ciągu dziesięciu lat kilkanaście tysięcy osób dotkniętych trwałym kalectwem; ód ro­ku 1969 poliomyelitis występuje tylko spora- dycznie; 5) Opanowanie epidemii duru brzusznego i zmniejszenie liczby zachorowań wynoszących w latach pięćdziesiątych od czterech do siedmiu tysięcy rocznie — do oko­ło trzystu przypadków rocznie w latach 1970 1975; .

Category

Leave a Comment