WZRASTAJĄCY ODSETEK

Posted by Posted on27 lipca, 2013 Comments0

W kra­jach tych wzrasta odsetek ludzi w wieku ponad 65 lat (zwłaszcza w wieku ponad 75 lat), a chorobowość przewlekła wzrasta z wie­kiem. Jeśli jednak wyeliminować wpływ wie­ku z pola obserwacji, to okazuje się, że trud­no jednoznacznie odpowiedzieć na postawione pytanie. Nie wiadomo bowiem, jak interpre­tować występujące tendencje. Poza tym nie ma odpowiednich materiałów porównawczych. Metody i techniki 'zbierania danych w daw­niejszych badaniach były tak bardzo różne, że uniemożliwiają przeprowadzanie porównań.Poza tym wyłania się jeszcze inna kwestia: biorąc pod uwagę dzisiejszy stan wiedzy o ge­netycznych i molekularnych aspektach cho­roby oraz o złożonych siłach interakcji we­wnątrz i zewnątrz jednostki, czy można kla­syfikować złe zdrowie według obiektywnych kategorii?

Category

Leave a Comment