DRUGA METODA

Posted by Posted on27 marca, 2014 Comments0

Druga metoda to bada­nia lekarskie podgrupy respondentów wylo­sowanych z powyższej populacji. Trzecia me­toda opiera się na danych pochodzących ze szpitali i innych zakładów zamkniętych lecz­nictwa, a dotyczących długości i kosztu poby­tu pacjentów w tych zakładach oraz cech owych pacjentów. Ponieważ każda z tych trzech metod bada inne zjawiska, wyników ba­dań nie można po ptrostu dodać do siebie w ce­lu uzyskania pełnego 'Obrazu zdrowia ludności. W badaniach pierwszego typu określa się cho­robę jako odchylenie od stanu dobrego samo­poczucia fizycznego lub psychicznego; w badaniach drugiego typu ustala się wystę­powanie poszczególnych chorób wśród lud­ności przy użyciu standaryzowanych kryte­riów diagnostycznych; w badaniach trzeciego typu określa się m.in. zgłaszalność i sto­pień korzystania ze służby zdrowia.

Category

Leave a Comment